นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ทางด้านการตลาด

(Marketing Policy)

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบฯ”) บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ จัดทำ และขอแจ้งนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านการตลาด ดังนี้     

1.    ประเภทข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผย

      บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากหลายแหล่ง เช่น

    เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากบริษัทฯ

    ระหว่างการสอบถามของท่าน หรือการสำรวจความคิดเห็นต่างๆ จากบริษัทฯ หรือการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และท่านในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ

    เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

    เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก หรือแหล่งอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามกฎหมาย

      ในบางกรณี บริษัทฯ อาจร่วมกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการสำรวจความเห็นของลูกค้าเมื่อเข้ามายังเว๊ปไซต์ หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ ซึ่งท่านจะได้รับการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และขอความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ความยินยอม โดยไม่ตัดสิทธิในการเข้ามายังเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้แก่

ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล  เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรือบันทีกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)   

ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ หรือแอ๊บพริชั่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้

ข้อมูลทางการเงิน:  ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต และชื่อผู้ถือบัตร และรายละเอียดของบัตรเครดิต 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูล และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว : ข้อมูลศาสนา, ข้อมูลสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้ 

2.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

      ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

    เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

    เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัท และก่อนที่จะเข้าทำนิติกรรมใดๆ กับบริษัทฯ

    เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ และรับทราบข่าวสารต่างๆ จากบริษัท

    เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

    เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

    เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลและประโยชน์ของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ดังกล่าวของบริษัทฯ

3.    การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นกับลักษณะบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่ท่านมีความประสงค์จะได้รับจากบริษัทฯ

4.    ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ สิ้นสุดลง และบริษัทฯ จะลบหรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่บริษัทฯ มีฐานกฎหมายหรือความจำเป็นที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่นานกว่านั้น

5.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือโดยที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้ดำเนินการ หรือบริษัทฯ จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือองค์กรของรัฐที่มีกฎหมายให้อำนาจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6.    การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

      บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย  

 

7.    สิทธิและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทฯ แล้ว ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ดำเนินการดังต่อไปนี้

         สิทธิในการขอถอนความยินยอม

      เมื่อบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากได้ให้ความยินยอมจากท่านแล้ว ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิในเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอ้างฐานกฎหมายอื่นตามที่พรบ. นี้

         สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

      ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่ และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

         สิทธิในการขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูลส่วนบุคคล

      ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สิทธินั้น และการประมวลผลข้อมูลของผู้รับโอนนั้น จะดำเนินได้เฉพาะกรณีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลในการปฏิบัติตามสัญญา

         สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน

      ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ ต้องใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

         สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำ ให้ข้อมูลนั้น ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

      ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินั้นหากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายของบริษัทฯ

         สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

      ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเมื่อขอให้บริษัทฯ แสดงฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย

         สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

      ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

         สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

      ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามพรบ. นี้

      ท่านอาจใช้สิทธิข้างต้นผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในข้อ 10  และบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องขอให้ท่านยืนยันตัวตน เพื่อรับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบ. นี้ และให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะใช้เวลามากกว่า 30 วันหากบริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการใช้สิทธิของท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบการดำเนินการตลอดเวลา

8.    ผลการเพิกถอนความยินยอม

      กรณีที่ท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ในการให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ และอาจจะได้รับข้อมูลบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการเพิกถอนความยินยอมให้ท่าน และเพื่อให้ท่านพิจารณาให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ หลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

9.    มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพรบ. นี้ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวและบริษัทจะกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ

10.  การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเหล็กสยามยามาโตะจำกัด เลขที่ 9 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง 21500 อีเมล: dpo.sys@syssteel.com